Рекламация

Във връзка със задълженията на търговците съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, а именно:

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра.

услугата, или на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Ви информираме, че Пумпелина поддържа регистър на рекламациите. В случай, че желаете да направите рекламация, можете да се свържете с нас на електронна поща office@pumpelina.eu или на живо на адрес София 1113, жк. Изток, ул. Николай Островски 5, Пумпелина

Вашите права :