BPES – Беледук Пумпелина обучителна и терапевтична система

GmBh и Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина”. Автори на системата са Сабине Хандщайн – дизайнер и разработчик на игри, Нина Йорданова – логопед, Милена Макавеева – логопед и Хенриета Илиева – клиничен и консултативен психолог. BPES е базирана на ученето през игра и следва нормите и изискванията на всяка възрастова група за достигане на адекватен на календарната възраст академичен потенциал.

Играта има голямо значение за детското развитие като възможност за сензорна интеграция, за стимулиране на речта и психомоториката, за усвояване на различни комуникативни стратегии. И Ж. Пиаже и създателите на Мюнхенската функционална диагностика на развитие (MFED), базират своите изследвания на възможностите за игра на бебето и детето. Всички игри трябва да следват определена цел, за да покажат нагледно смисъла на общуването и етапите на овладяване на академичен опит.

            Пенелопе Лийч [9] описва формите на играта по реда на появяване: игра на детето със себе си, игра на детето с родителя, игри за стимулиране на партньорство, игри за стимулиране на подражание, игри с предмети, игри с въображаеми предмети, игри за стимулиране на комуникацията, игри за езиково развитие, ролеви игри, игри с движещи се кукли.

За да придобие играта социално значение като форма на комуникация, е необходимо родителят или възрастният да въведе правило за последователност в действията на партньорите — „Сега мама, а сега ти!”. Необходимо да се демонстрира действието с играчката бавно и разделено на елементи като движение и да се изчака детето да извърши посоченото действие, с цел формиране на моторно планиране и способност за пренасяне на опит.

Развитието на уменията за учене през игра зависи от развитието на всички показатели, особено от развитието на грубата моторика, вестибуларния апарат и моторното планиране.

Дж. Айрис [2] определя четири нива на развитие на сензорната интеграция, които спират до края на седмата година. Според авторката, елементите на успешното овладяване на образователен материал – способностите за концентрация и организация, самоконтрол, самоуважение и вяра в себе си, зависят изцяло от развитието на вестибуларния апарат и следните компоненти: движение на очите и зрение като цяло; позиция на тялото; равновесие; мускулен тонус; усещане за гравитация; развитие на усещането за схема на тяло и ляво-дясна ориентация; моторно планиране: възможност за извършване на поредица от последователни движения, с цел извършване на целенасочено действие; зрително-моторна координация: възможността окото да проследява действията на ръка посредством централното, а не периферното зрение.

BPES включва шест направления на обучение, които се прилагат за деца с психомоторно и психологично развитие в норма спрямо календарната възраст на детето и за деца с отклонения в развитието според конкретнатавъзраст на развитие на детето, доказана до 3 години и 6 месеца според MFED, а в по-късен етап съгласно адекватни психологични изследвания. Всяко направление разполага със специфичен дидактичен материал, базиран на учене през игра, които се прилага в определена последователност, следвайки принципа за натрупване на перцептивни, езикови и когнитивни умения.

Направление възраст 1 година

В този възрастов период е изключително важно да се поставят основите на триадата Партньорство — подражание — реч. Това е период, през който детето е фокусирано върху движението, поради факта, че започва да се учи да ходи, да променя положението си в триизмерното пространство — изправено, клекнало, наведено, седнало, легнало. Поради тази причина, основните акценти на обучение са формиране на зрително-моторна координация (ЗМК), оформяне на пинсетен и клещовиден захват, стабилизиране на позициите в грубата моторика, поставяне на социални и комуникативни правила.

Обучителна цел на направлението: Изграждане на триадата Партньорство — подражание — реч.

Дидактичен материал: пъзели с дръжки за съотнасяне на форма към отвор и за доизграждане на елементарен образ

Направление възраст 2 години

Обучителна цел на направлението: Стимулиране на подражанието и езиковото функциониране.  Реализира се чрез подкрепа и подпомагане на детето и родителите за развитите на актуалните за възрастовия период психични и социални качества и умения; превенция на затрудненията във възрастовото развитите; игрово стимулиране на детето по отношение реч — емоции — внимание — мислене; ориентиране на родителите в емоционалния изказ на децата и кооперативност при игрова ситуация; насърчаване в първични търсения на логическа последователност при описание на заобикалящия детето свят.

Дидактичен материал: пъзели с дръжки с допълнителна картина, показваща причина и следствие; кукли ръкавици; кукли за пръст, игри за нанизване на последователна верига; игри за сортиране по един признак; рамкови пъзели до три части.

Направление възраст 3 години

Обучителна цел на направлението: Стимулиране на психомоторното и езиковото функциониране. Осъществява се чрез задълбочаване на активната взаимовръзка между децата и членовете на семейството чрез игрови потенциал; развитите на невербалните детски умения, приложение и синхрон с вербалната компетентност; адекватно позициониране на детето в социалната среда и стимулиране на осъзнато поддържани взаимоотношения.

Дидактичен материал: първи социални игри с правила за последователност с възможност за участие на до четири деца, дидактични материали за когнитивно развитие с механичен контрол на грешката в групи причина и следствие, образ и сянка, противоположности и предлози; кукли ръкавици, рамкови пъзели до 24 части, игри за сортиране едновременно по три признака; кукли петрушки.

Направление възраст 4 години

Обучителна цел на направлението: Опознаване на явленията в заобикалящия детето свят. Осъществява се чрез развитие на детската реч;опознаване на взаимоотношенията между хората и използване на речта като средство за социална адаптация; развитие на Аз-образа; натрупване на познания и понятия.

Дидактичен материал: игри за когнитивно развитие – езикови понятия и категории, математически понятия, асоциации; многопластови пъзели за развитие на човешкото тяло и тялото на животни, многопластови пъзели за развитието на животни, многопластови сюжетни пъзели в различни категории (професии, групи животни и др.), социални игри с правила, кукли ръкавици и петрушки, къщи за кукли и обзавеждане към тях, ферма.

Направление възраст 5 и 6 години

Обучителна цел на направлението: Подготовка за усвояване на академични знания. Основните акценти се поставят върху задълбочаване на познавателните умения на децата и разширяване на способностите за общуване; усвояване и съотнасяне на графични символи.

Дидактичен материал: игри за когнитивно развитие – езикови понятия и категории, математически понятия, асоциации, време, климат, часовник, сезони; многопластови сюжетни пъзели в различни категории; социални игри с правила.

Специализирано терапевтично направление

В това направление са представени материали, които са подходящи за развиване на психичните умения на децата след петата година. Всеки от терапевтичните материали може да бъде представен според определени правила, но едновременно с това в зависимост от креативността на възрастния може да бъде модифициран за индивидуалните терапевтични цели на отделното дете.

Дидактичен материал: игри за развитие на груба и фина моторика, количество, големини, комуникация, тактилни и сетивни игри, игри за графични и математически умения, игри за усвояване на двуизмерно и триизмерно пространство, символни игри.

Екипът на терапевтичен и обучителен център „Пумпелина” въведе за апробация системата BPES, като проследи влиянието й върху 20 деца с нормално развитие, 10 деца със сензорно интегративна дисфункция, 10 деца с диспраксия на развитието, 10 деца с аутизъм, 10 деца с генетични нарушения, от които 1 дете с Тричър-Колинз, 1 дете с Пиер-Робен, 1 дете с Прадер-Вили, 2 деца с Уилиям-Байрон, 5 деца с Даун синдром. Всички деца са проследявани в продължение на две години. Децата са на възраст от 18 месеца до 7 години и бяха проследявани в продължение на две календарни години съгласно изработена чек-листа с показатели за развитие на уменията за игра в различни възрастови периоди. Чек-листата е изработена от Нина Йорданова – логопед, Милена Макавеева – логопед и Хенриета Илиева – клиничен и консултативен психолог през 2007 година. Първото обследване на децата е направено през март 2008, контролно през март 2009 и март 2010 година. В схема 1 са посочени броят на децата и тяхното съотношение норма и отклонение в развитието.

възраст

видове игри

оценка

показател

оценка

показател

оценка

показател

оценка

1 година

игра на детето със себе си

 

схема на тялото

 

верикална линия

 

хоризонтална линия

 

игра на детето с родителя

 

партнира

 

подражава

 

активен говор

 

игра за партниране

 

следва правило за последователност

 

       

игра за подражание

 

моторно планиране

 

две целенасочени действия

 

три целенасочение действия

 

игра на детето с предметите

 

назовава 10 обекта

 

разпознава вкус

 

разпознава мирис

 

 

разпознава форми

 

разпознава големини

 

разпознава материи

 

 

ползва предметите по предназначение

 

играе само целенасочено 5 мин

 

напасва една форма към един отвор

 

игра за комуникация

 

ползва собствен детски език

 

ползва собствени жестове

 

няма социална комуникация

 

 

има вербална обратна връзка от детето

 

има невербална обратна връзка от детето

 

ползва детски жестов език

 

Схема 2 показва първата част от чек-листа с критериите, включени в него. Достигането на всеки показател носи точка, като максималния брой точки по всеки критерии е 3. При отчитане на 0 точки се провежда допълнително обследване по MFED или стандартни психологични изследвания за установяване на причините за нарушение в дадената област.

            Чек-листата е изработена в съответствие с изискванията за развитие на уменията за учене през игра в отделните възрастови периоди и необходимите академични умения за това. Базирана е на изследванията на MFED, Ж.Пиаже, П. Лийч.

Резултати:

При децата с развитие в рамките на нормата за възрастта:

Първа контрола (една година след началото на обучението) – подобряване в умения        та за социална комуникация и партниране, подобряване на самостоятелността във всички възрастови групи. След втората контрола (две години по-късно) децата показаха изпреварване в развитието с половин година по всички показатели за развитие на уменията за игра и от там в показателите на психологичните и психомоторните изследвания в частта когнитивно развитие. Подобрени са уменията за абстрактно-логическо мислене, изработване на стратегия, пренос на знания, усвояване на причина и следствие.

Резултатите при децата със сензорно интегративна дисфункция, диспраксия на развитието и генетични синдроми показват подобрение в сферата на партниране и подражание, усвояване на средните линии на тялото, подобряване на моторното планиране и уменията за последователно извършване на действия. Тази група успешно овладява в момента изпълняване на ролеви инструкции от възрастен, но няма подобрение по отношение на играта с кукла и преноса на комуникативни умения върху нея. Екипът на „Пумпелина” оценява този факт като резултат от недобрите умения за пренасяне на опит при посочената група деца.

            Резултатите при деца с аутизъм показват подобрение предимно в сферата на социалното общуване и партниране, ехолалично и ехомоторно за момента изпълнение на ролеви игри. Няма подобрение по отношение на играта с кукла и преноса на комуникативни умения върху нея. Поради спецификата на това нарушение и функционирането на децата може да се отчете фактът, че по-голямо въздействие има системата при високофункциониращите генерализирани разстройства, без значение дали са вербални или невербални. При нискофункциониращите аутисти подобренията са по-скоро на ниво партниране и социална поносимост и стереотипните действия са сведени до вариант многократно изпълнение на игри с механичен контрол или базирани на фотографско зрително запаметяване.

            Наложително е уточнението, че децата не са завършили своето обучение и предстои проследяване до навлизане в училищна възраст, като част от тях ще бъдат обследвани заключително през март 2011 година.

            Изложените факти и данни доказват полезното влияние на BPES върху развитието на децата. Организираната среда подпомага развитието на детето и му осигурява свободата да се движи свободно в рамките на правилата, които стимулират академичните му умения.

Ученето чрез игра е най-ефективният подход в заниманията на децата в ранното детство, и допълнително стимулиране и мотивация след осмата година. Терапевтичната намеса следва този модел и познаването му е елемент на успешната корекция на различни неправилни модели на поведение, игра и усвояване на умения.

Използвана литература

 1. Долто, Ф. (2009). Основни етапи на детството. ИК Колибри
 2. Ayres, A.Jean. (2008). Sensory Integration and the child, 25th anniversary edition, Western Psychological services, LA, USA
 3. Briant, Monta Z., (2009), “Baby sign language basics” Hay House Inc.
 4. Bringman, Sara,(2007) “The baby signing book”, Robert Rose Inc.
 5. Canjan, Nancy, (2007), “Baby signing”, Sourcebooks, Inc., Naperville, Illinois
 6. Hellbruegge, Theodor, Fritz Lajosi, Dora Menara, Reglindis Schamberger, Thomas Rautenstrauch. (1994). Muenchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik – Erstes Lebensjahr, Hansisches Verlagskontor, Luebeck
 7. Kranowitz, C.S. M.A. (2005). The out-of-sinc Child. A Skylight Press Book, Penguin Group Inc, USA
 8. Kranowitz, C.S. M.A. (2003). The out-of-sinc Child Has Fun. A Parigee Book, Penguin Group Inc, USA
 9. Leach, P. (1990). Die ersten Jahres deines Kindes, Hallwag AG, Bern
 10. http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/piaget.html – 20.02.2010
 11. http://www.learningandteaching.info/learning/piaget.htm#Stages – 20.02.2010
 12. http://www.learning-theories.com/piagets-stage-theory-of-cognitive-development.html – 20.02.2010
 13. http://www.childdevelopmentinfo.com/development/piaget.shtml – 20.02.2010
 14. http://social.jrank.org/pages/145/Cognitive-Development.html – 20.02.2010
 15. http://www.kidsdevelopment.co.uk/PiagetsCognitiveDevelopmentTheory.html– 20.02.2010
 16. http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=14&ved=0CBYQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.edpsycinteractive.org%2Fedpsyppt%2FTheory%2Fpiaget.ppt&rct=j&q=Piaget%27s+Theory+of+Cognitive+Development&ei=7cd_S4H-LomUnwOXxZ3yBg&usg=AFQjCNEloQp6LE3e3myc0WKnb38L_y9tzQ– 20.02.2010
 17. http://www.suite101.com/article.cfm/developmental_psychology/58943– 20.02.2010
 18. http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=20&ved=0CDwQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fpsychology.uwo.ca%2Fundergraduate%2Fpsych240b-2%2Flectureslides%2FPiaget.ppt&rct=j&q=Piaget%27s+Theory+of+Cognitive+Development&ei=Mct_S5DuNaKemAOj7rDPBg&usg=AFQjCNHtcoo01WeK7c-3DAdGl-Hi_CEnyQ– 20.02.2010
 19. http://math.coe.uga.edu/tme/issues/v18n1/v18n1_Ojose.pdf
 20. http://www.wonderbaby.org/printables/piaget-chart.pdf
 21. http://www.psyc.bbk.ac.uk/people/academic/thomas_m/MRCPsych_thomas_cogdev_140305.pdf–  20.02.2010
 22. http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=24&ved=0CBgQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fiu.edu%2F~pelaeznm%2Fimages%2FResource%2FMartha%2FShaffer%2FChapter7Shaffer.ppt&rct=j&q=Piaget%27s+Theory+of+Cognitive+Development&ei=Rct_SfXIaKsmwOm5OHhBg&usg=AFQjCNGARc6Fg_2FHsl3nKBrLSU1cQ8klQ
 23. http://www.psych.ku.edu/dennisk/CP333/Cognitive%20Early.pdf– 20.02.2010
 24. http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=39&ved=0CC8QFjAIOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.tarleton.edu%2F~krynearson%2FPiaget.ppt&rct=j&q=Piaget%27s+Theory+of+Cognitive+Development&ei=Xct_S6PrL5OangPD9LXQBg&usg=AFQjCNGjHsiTxDBiEZ3peWiTO-KHOfU1ow– 20.02.2010
 25. http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=47&ved=0CCQQFjAGOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualpsychology.co.uk%2Fpowerpoint%2FPiagetsCognitiveDevelopment.ppt&rct=j&q=Piaget%27s+Theory+of+Cognitive+Development&ei=c8t_S774LpSimgO7-63fBg&usg=AFQjCNGfLwg7FBs6_Rb8QNwa3G8k85R_2g– 20.02.2010
 26. http://www.vcaa.vic.edu.au/vcaa/vce/studies/psychology/piagets4stagetheoryofcogdev.pdf
 27. https://engineering.purdue.edu/ChE/AboutUs/Publications/TeachingEng/chapter14.pdf
 28. http://www.southalabama.edu/coe/bset/dempsey/isd613/webquests/su2001/humangrowth.pdf– 20.02.2010
 29. http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=119&ved=0CCsQFjAIOG4&url=http%3A%2F%2Fwww.u.arizona.edu%2F~dusana%2Fpsych325presession%2Fnotes%2FCH13.ppt&rct=j&q=Piaget%27s+Theory+of+Cognitive+Development&ei=wst_S5n8BImmnQOlmqmABw&usg=AFQjCNF1_cTs7DX7g8Aef7KIEBqQRfiRPQ– 20.02.2010
 30.  http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3006/AERA3006_Becker.pdf– 20.02.2010

Нина Йорданова, 2010 г.

Book now

Select the day

People

Complete your reservation