Рекламация

Във връзка със задълженията на търговците съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, а именно:

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра.

услугата, или на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Ви информираме, че Пумпелина поддържа регистър на рекламациите. В случай, че желаете да направите рекламация, можете да се свържете с нас на електронна поща office@pumpelina.eu или на живо на адрес София 1606, ул. Дамян Груев 36, Пумпелина

Вашите права :

 • Потребителят има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.
 • Потребителят има право да предяви  рекламация на  стоката  или  услугата,  независимо от  това  дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
 • Когато  производителят  или  търговецът  е  предоставил  търговска  гаранция на  стоката  и  удовлетворяването на  рекламацията  се  извършва  чрез  замяна  на  стоката  с  друга,  съответстваща  на  договореното, търговецът  е длъжен  да  запази  на  потребителя  първоначалните  гаранционни  условия.  Когато  рекламацията  се удовлетворява  чрез ремонт  на  стоката,  извършените  ремонти  се  отразяват в  гаранционната  карта  и  срокът  на ремонта се  прибавя към гаранционния срок. 
 • При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване  на заплатената  сума,  за  заменяне  на  стоката  с  друга,  съответстваща  на  договореното,  за  отбив  от  цената  или  за безплатно извършване на ремонт при следните условия:
  • При предявяване на рекламацията  за  услугата  потребителят  може  да  претендира за  извършване  на  услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
  • При  подаване  на  рекламация  потребителят  задължително  прилага  и  документите,  на  които  се  основава претенцията:
   – касова бележка или фактура;
   – протоколи,  актове  или  други  документи,  установяващи  несъответствието  на  стоката  или  услугата  с  договореното;
   – други документи, установяващи  претенцията по основание и размер.
 • Рекламацията на потребителска  стока  може  да  се  предяви  до две  седмици  от  доставката  на  стоката, но не  по-късно  от  24 часа  от  установяване  на  несъответствието  с  договореното.
 • Приемането  на  рекламации  се  извършва  през  цялото  работно  време  в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на  друго  място,  посочено  от  търговеца.  Правото  на  избор  на  място  за  предявяване  на  рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Book now

Select the day

People

Complete your reservation