Видове игри

Оценка на уменията
за учене през игра

PTESS, 2022 г.

Добре дошли!

Преди да пристъпите към проверка на уменията на Вашето дете, Ви предлагаме да разгледате видовете игри и тяхната характеристика в различните периоди от развитието на детето:

Игра на детето със себе си

Играта на детето със себе си започва около края на нулевия месец и приключва около 12 месец. „До края на третия месец от живота на бебето ръцете имат приоритетно значение в играта. Те могат да се размахват, да се събират в средата, да се хващат, да се лапат и накрая с тях могат да се докосват и улавят други неща. Ръцете и устата са основен източник на познание до края на 12 месец, поради невъзможността за пълноценно движение на останалите части на тялото.
За да може детето пълноценно да използва и жестове е необходимо развитието на зрително-моторната координация, която започва в края на трети месец. Благодарение на това умение до края на шести месец то ще може да хване предмет с двете ръце и да го сложи в устата си. Ръцете са основен инструмент в изграждане на схемата на тялото, която започва с възможноста за докосване на части от себе си от главата към стъпалата, преминава през хващането и лапането на пръстите на краката в девети месец и завършва около 18 месец, след като премине през възможността за промяна на вертикализационната поза от положение по корем, в седнало положение, след това към четири опорен стоеж, изправяне, странично ходене и завършва с усвояване на клякане и изправяне без опора, за да може детето само да се движи по стълби и да преодолява препятствия.”

Игра на детето с родителя

Играта на детето с родителя формира партньорските взаимоотношения между тях и позволява усвояване на комуникативно поведение през имитация.
„Осъществява се чрез комуникативен акт, през който родителят подава различни играчки на детето и придружава играта с вербални и невербални послания към бебето или детето. Започва от първия ден от живота на детето и преминава през различни фази като социален аспект на общуване.
По време на бебешкия период и в детството, игрите за стимулиране на зрително-моторна координация се осъществяват чрез:

  • висящи играчки за удряне и докосване;
  • висящи играчки за хващане с различна сетивна повърхност, музикални въртележки, музикални играчки за дърпане;
  • кутии за вгнездяване на един предмет, играчки за нанизване;
  • пъзели с дръжки на едноцветна основа; рамкови пъзели, конструктори;
  • настолни игри.

Игра за езиковото развитие

Игрите за езиково развитие включват основно картинен материал, разказване на приказки, разглеждане на книжки и четене от родителя.
В зависимост от възрастта на детето могат да се използват снимки, картинки, зарчета за приказки, кукли за театър, настолни игри за езиково въображение. Желателно е двуезични и многоезични семейства да потърсят консултация за въвеждане на специален вид игри за така нареченото подреждане на езиците.
В тази група игри биха могли да бъдат използвани и жестовете от Български детски жестов език (БДЖЕ), създаден от Миглена Богданова и Нина Йорданова. БДЖЕ е създаден за чуващи деца, но може да се използва от всички в подкрепа на общуването и развитието на езика.


Жестовете от БДЖЕ можете да намерите тук.

Игра за комуникация

„Игрите за комуникация започват след усвояване на уменията за подражание. Родителят представя на детето модели за общуване и го мотивира да ги използва. Детето ги използва, за да покаже свои желания или емоции. Такива игри са например въвеждането на социални жестове за посочване, за поздрав, целувка и довиждане, които родителят изпълнява първоначално заедно с детето, като го подпомага, а в по-късен етап то започва да използва само. Често децата използват жеста за довиждане, за да покажат, че не желаят повече да извършват определена дейност“ .
Във възрастта на малкото дете и в детството това са игри с правила, които изискват от играчите диалог, описание, съставяне на разказ, измисляне на история, влизане в роля или избор за игра във вербален или невербален план.

Игра с предмети

Играта с предмети е предназначена да формира умения за извършване на последователни действия и да следва правила. Започва се с правилото аз ти показвам, а после ти се забавляваш сам. Важно е да се следи бебето и малкото дете да играят с предметите по предназначение, да започват играта и да я довършват, да не се отказват или само да разглобяват играчките.
Добре е децата да могат сами да редят пъзели с дръжки или рамкови пъзели в зависимост от възрастта си. Игрите с кукли и ситуации тип къща, игра на гости, готвене или построяване на влакова линия, писта или друга конструкция е важна  както за развитието на момичетата, така и за развитието на момчетата.
Не се страхувайте, ако Вашето момче прояви интерес към куклите или сервирането.
С настъпване на периода за разбиране на принадлежността към групата на момичетата или групата на момчетата, момчетата загубват интерес към момичешките игри и момичетата към момчешките.

Игра за партниране

„Игрите за партниране могат да бъдат осъществени с опрелен набор играчки, като към тях се добавят топка, кола, играчки за дърпане и нанизване, настолни игри. Правилото за партниране гласи двамата участника в играта да се редуват и да изпълняват еднакви позволения или забрани. По този начин през играта се демонстрира нагледно схемата за обмяна на послания. Добре би било да внимаваме посланието да е разбираемо за детето на определената възраст. Не го подценяваме, но не го и надценяваме. Добре е да знаем, че партнирането не означава изпълнение на команди, защото тогава подтикваме децата към командна комуникация, а не към диалогова.
Трябва да познаваме и важно психологическо правило:Бебето може да контактува само с един възрастен едновременно или с една играчка до 12 месец, следователно може и да играе само е един партньор. От 12 до 24 месец малкото дете може да си партнира едновременно с двама възрастни, или с две играчки, или с един възрастен и една играчка. След третата година се оформя така нареченото групово внимание и децата могат да играя с повече от двама партньори. Една от най-важните игри за стимулиране на партньорство е тази, при която майката имитира изказани от детето звукове и го мотивира то да повтори след нея. По този начин детето имитира само себе си, но през майката и формира партньорско поведение, което е важна основа за усвояване на имитацията“ . 

Игра за подражание

„Игрите за подражание започват след като детето е усвоило правилата на партниране. Използва се същата последователност, но в този случай възрастния демонстрира нови умения – движения, жестове, думи и поведение и мотивира детето да ги имитира и прилага в нова ситуация. Много е важно родителят да подава прости за подражание инструкции и да изчаква моторен, невербален или вербален отговор от детето според възможностите на възрастта.“ Това са едни от любимите игри на бебетата и малките деца, защото им дават възможност да се изявяват пред родителите или себеподобните.“ Във възрастта на детството децата преминават през различни фази на подражание и избират различни модели. Децата се научават да имитират различни персонажи и благодарение на тези умения в по-късна възраст да играят на игри с въображаеми предмети или субекти.

Опознаването на играчката е важен етап от развитието на сензорната интеграция на бебето и малкото дете. Ограничените двигателни и комуникативни възможности на бебето изискват съдейстиве от родителите. Колкото по-активни са родителите в съдействието, толкова по-добре се развива детското любопитство. Любопитните деца изследват света с интерес и внимание. Във възрастта на ранно детство децата имат умение да партнират с играчка и могат да измислят елемнтарни сюжети за игри.

Колкото по-добре децата се научат да опознават и да партнират на играчките си, толкова по-умело ги използват във възрастта на ранното детство. Децата стават все по-креативни и умели в прилагането на модели на игра и партниране.

Целенасоченото използване на играчки позволява на малкото дете да бъде креативно, да комбинира играчките в нови игри, да създава правила за ролеви или стратегически игри и партнира успешно с родителите си и с други деца.

Игра по време на хранене

„Дълги години на храненето се е гледало на акт за задоволяване на потребност от храна и се е възприемало като форма на социално комуникативно действие единствено по организираните балове и приеми в кралски и царски дворове или от представители на определено съсловие. Всички тези форми са изключвали участието на децата. Подрастващите са се хранили или отделно или ако са присъствали на обща трапеза, не им е било позволено да общуват. Днес в 21 век, храненето е прието като елемент на социалната комуникация и трябва да бъде разглеждано в няколко аспекта:

  • Модел на социално поведение;
  • Формиране на реч;
  • Форма на социална комуникация.

Айприл Уинсток (1997) посочва следните аспекти на комуникация по време на хранене:
До 3-ти месец включително – Предимно невербални сигнали: плач, „гъргорене”, лицева експресия, движения на тялото.
До 6-ти месец включително – Невербални сигнали: интонационни модулации, лицева експресия, движения на тялото. Комуникативни действия – зрителен и вокален контакт с хранещия го.
До 9-ти месец включително – Невербални сигнали – посяга към храната или я отблъсква, взима лъжицата от майката и се опитва да я имитира, бърка с ръце в храната и след това ги слага в устата. Комуникативни действия – вокализира, за да привлече вниманието на хранещия го.
До 12-ти месец вслючително – Невербални сигнали: поклаща глава за „Не”. Комуникативни действия – използва думи-изречения, имитира звуци и прави опит да вокализира с пълна уста.

Във възрастта на малкото дете и в детството децата започват да демонстрират хранителни предпочитания и хранителни манипулации. Най-често разстройствата на храненето като механизъм, общуване или избягване на храна се демонстрират след 18-ти месец.

Играта по време на хранене помага на бебето и малкото дете да формират интерес към храната и да усвоят правилно хранително поведение.

© Всички текстове на страницата са автoрски Нина Йорданова и Pumpelina и защитени от закона на авторско право

Оценката на уменията за учене през игра, се осъществява чрез различни възрастови скали, създадени от Нина Йорданова. Всички въпроси и резултатуте от попълнените скали са създадени въз основа на десет годишно задълбочено научно проучване на детското развитие във възрастта от 0 до 6 години.

Оценка на уменията за учене през игра

Оценката на уменията за учене през игра, се осъществява чрез различни възрастови скали, създадени от Нина Йорданова. Всички въпроси и резултатуте от попълнените скали са създадени въз основа на десет годишно задълбочено научно проучване на детското развитие във възрастта от 0 до 6 години.

Възрастова скала 0-3 месеца

Възрастова скала 3-6 месеца

Възрастова скала 6-9 месеца

Възрастова скала 9-12 месеца

Book now

Select the day

People

Complete your reservation